R.K. Basisschool St.Aloysius

Adres:
Kerkstraat 32
Postcode/Plaats:
3741 AK Baarn
Telefoonnummer:
035 5412641
De school:
De Aloysiusschool bestaat al 120 jaar en is sinds 1921 gevestigd in het huidige gebouw aan de Kerkstraat. Omdat het een authentiek gebouw is, hebben we veel ruimte. De authenticiteit is ook terug te vinden in tal van leuke details. Zo is aan de oostkant een prachtige glas in lood gevel en in de gangen zijn leuke tegeltjes te zien. Toch is het gebouw dank zij een aantal verbouwingen met zijn tijd meegegaan.

Identiteit en doelstelling:
De Aloysiusschool is een katholieke en vreedzame school. Deze identiteit is terug te vinden in de omgang met elkaar, de catecheseprojecten en de vieringen. De school staat ook open voor kinderen van andere gezindten of kinderen van niet godsdienstige ouders.
Binnen bovengenoemde sfeer is onze school een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen kennis opdoen op het gebied van rekenen, taal, lezen en andere vakgebieden, maar zich ook als individu ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid en zelfvertrouwen, waar kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan, rekening houdend met een multiculturele samenleving.
Deze ontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden als het kind zich op school veilig, geborgen en begrepen voelt.
Het onderwijs wordt gegeven volgens het basisleerstof-jaarklassensysteem. In dit systeem is de differentiatie een belangrijk element. Dit houdt in, dat binnen een jaargroep dezelfde leerstof wordt aangeboden. De kinderen verwerken deze stof zoveel mogelijk op eigen niveau.

Zorgstructuur:
Alle leerlingen van de school worden het gehele schooljaar goed gevolgd door middel van observaties, toetsen, enzovoort. Deze gegevens worden door de intern begeleider verzameld. Deze houdt de ontwikkelingslijn van alle leerlingen van onze school bij. Zo nodig adviseert en ondersteunt zij de leerkrachten. Regelmatig worden de vorderingen van de leerlingen in het team besproken.

Leerlingenaannamebeleid:
Bij het aanmelden van een nieuwe leerling wordt het leerlingenaannamebeleid gehanteerd. Dit is een vast protocol waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het kind, de grootte van de groep waar het kind in zou kunnen komen en het aantal kinderen dat extra hulp nodig heeft in die groep. Voor sommige groepen is een leerlingenstop.

Voortgezet onderwijs:
De Aloysiusschool zet zich in voor een zo breed mogelijke vorming van de leerling en begeleidt het kind naar de uiteindelijke overstap naar het vervolgonderwijs. Om er voor te zorgen, dat de kinderen die vorm van voortgezet onderwijs bereiken, welke in de lijn van hun mogelijkheden ligt, zal de school in de loop van de basisschool eisen aan het kind moeten stellen.

Overige gegevens:
De Aloysiusschool telt zo'n 270 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. De leerlingen die onze school bezoeken, vormen een dwarsdoorsnede van de Baarnse bevolking. De school is centraal in Baarn gelegen en kent een goede bereikbaarheid.