Bestuur

Het Sticht wordt bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit één persoon.
Het bestuur heeft als kerntaken:
 • het realiseren van de doelstellingen en idealen;
 • het vermijden van het onaanvaardbare;
 • met regelmaat evalueren en rapporteren aan de Raad van Toezicht;
 • op basis van evaluaties en omgevingssignalen initiatieven nemen;
 • het formeel werkgeverschap uitvoeren;
 • leidinggeven aan de schooldirecteuren.
Herbert Griffioen vertegenwoordigt het bestuur.


De Raad van Toezicht

Het Sticht heeft sinds oktober 2004 naast een College van Bestuur ook een Raad van Toezicht. Met deze aanpassing in het governance-model is het bestuur van Het Sticht geprofessionaliseerd. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen. Belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn: het benoemen van het bestuur en het toezicht houden op de werkzaamheden van het bestuur.
Onder het kopje Raad van Toezicht vindt u informatie over de samenstelling van onze toezichthouder.


Het management

De schooldirecteuren vormen onder voorzitterschap van het College van Bestuur het management. Het management heeft een adviserende functie bij de beleidsvoorbereiding.
Met betrekking tot de uitvoering van het beleid heeft de schooldirecteur op schoolniveau als kerntaken:
 • het realiseren van de doelstellingen en idealen;
 • het vermijden van het onaanvaardbare;
 • met regelmaat evalueren en rapporteren aan de algemeen directeur;
 • op basis van evaluaties en omgevingssignalen initiatieven nemen;
 • leidinggeven aan de medewerkers op schoolniveau

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad

In het onderwijs regelt de Wet op de Medezeggenschap de inspraak van het personeel en de ouders.
Per school is er een medezeggenschapsraad. Ten behoeve van Het Sticht is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR bestaat uit 16 leden. Iedere school is vertegenwoordigd door twee MR-leden, één vanuit de oudergeleding en één vanuit de personeelsgeleding. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn geregeld in het door het bestuur met instemming van de GMR vastgestelde reglement.


Het bestuursbureau

Het Sticht heeft een bestuursbureau ingericht op de Laan van Vollenhove 3045, 3706 AL te Zeist.
Het bureau heeft als medewerkers:
 • Herbert Griffioen; Lid College van Bestuur a.i.
 • Marja Engelage; hoofd bestuursbureau a.i.
 • Saskia van der Leij; HR-businesspartner
 • Mariecke Stouten; Stafmedewerker Onderwijskwaliteit
 • Ivette Broekmeijer; Stafmedewerker financiën, control en contractbeheer
 • Martien Stoeten; Stafmedewerker ICT
 • Erika Blaauwgeers; Bovenschools schoolopleider
 • Mirjam Brouwer; Secretarieel - Administratief Medewerker
De medewerkers werken onder directe verantwoordelijkheid van de algemene directie.
 • Het bestuursbureau functioneert als informatie- en communicatiecentrum van Het Sticht.
 • Het bestuursbureau regelt de stichtingsactiviteiten.
 • Het bureau ondersteunt het bestuur en de schooldirecteuren.
 • Het bureau is beschikbaar voor het personeel m.b.t. alle personele aangelegenheden.
 • Het bestuursbureau verzorgt de correspondentie van Het Sticht en de voorverwerking van de personele - en financiële administratie.
 • Het bestuursbureau bereidt de vergadering voor van bestuur, management en GMR.
 • Het bureau verzorgt de verslaggeving van deze vergaderingen.
 • Het bureau onderhoudt de externe contacten namens Het Sticht.
 • Het bestuursbureau beheert het stichtingsarchief.