De missie en visie van Het Sticht

In een missie doet een organisatie een uitspraak over principes en uitgangspunten die als leidraad fungeren voor beleid en handelen. Een missie is eenduidig, beknopt en voor iedereen begrijpelijk. Een missie kan een lange tijd mee. Een missie verleent identiteit aan een organisatie en zorgt voor een samenbindend effect dat motiverend zal werken. Daarnaast heeft een missie een richtinggevende werking: het stuurt allerlei activiteiten, omdat is vastgelegd wat het werkterrein is en wat de kernactiviteiten zijn. Een missie zorgt voor een focus.

De missie van Het Sticht is: "Samen Scholen"

In de missie geven we antwoord op de vraag: Waarom zijn wij als Het Sticht een team; wat willen we met elkaar realiseren voor onze leerlingen? Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs, aangeboden door deskundige, bevlogen en betrokken leerkrachten. Leren doe je niet alleen. Leren doe je in een sociale context door onderwerpen samen te onderzoeken. Door met elkaar te werken en te leven groei je samen op in een maatschappij waarin respect bestaat voor onderlinge diversiteit. De scholen van Het Sticht willen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling en het welbevinden van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Naast de cognitieve, lichamelijke en sociaal- emotionele ontwikkeling willen we ook bijdragen aan de morele, spirituele, burgerschaps en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

Kernwaarden

De kernwaarden van Het Sticht geven aan op welke wijze wij de missie van de organisatie willen realiseren. Ze vormen het kader voor onze identiteit en geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden. De waarden vormen de leidraad voor het gedrag dat medewerkers van Het Sticht laten zien.

Professioneel

Onze medewerkers zijn deskundig. Zij hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen en ondersteunen deze. Zij zijn ambitieus ten aanzien van hun eigen ontwikkeling, en zijn voortdurend op zoek naar verbetering van eigen vaardigheden en versterking van kennis. Elke medewerker bezit talenten die benut kunnen worden binnen Het Sticht. Wij dagen uit tot zelfkennis, zelfsturing, en verantwoordelijkheid nemen voor onszelf als ook voor de ander. Onze medewerkers zijn er trots op om bij Het Sticht te werken, en denken kritisch mee over de verdere ontwikkeling van Het Sticht en haar scholen.

Humaan

Het Sticht wil een goede werkgever zijn en hanteert de menselijke maat; eisen worden gesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de persoonlijke situatie. We gaan respectvol met elkaar om.

Kwaliteitsgericht

We leveren onderwijs op maat, we hebben hoge verwachtingen, spreken deze uit, en ondersteunen leerlingen in de realisatie daarvan. Onze medewerkers zijn individueel en in de teams collectief voortdurend bezig met de vraag hoe zij zichzelf - en daarmee het onderwijs aan de leerlingen - kunnen verbeteren. Contacten tussen scholen onderling zijn gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit. Kwaliteitszorg wordt zichtbaar bij diverse aspecten van ons onderwijs. Het planmatig handelen is herkenbaar bij het onderwijsaanbod, de opbrengsten en de onderwijsprocessen. De cyclus voor kwaliteitszorg wordt ook toegepast bij de verschillende tevredenheidsonderzoeken en bij het in stand houden van een sociaal veilig en respectvol schoolklimaat.

Betrokken

Onderwijs is onze kerntaak, gericht op de leerling. Wij zoeken nadrukkelijk de verbinding met ouders/ verzorgers en anderen die rondom het kind staan. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. Onze scholen zijn kleinschalig georganiseerd waarbinnen de menselijke maat goed vorm gegeven kan worden; elke leerling en medewerker is en wordt gekend.


Onze identiteit

Het Sticht is het bevoegd gezag van acht katholieke scholen en een algemeen bijzondere[1]. De invulling van het begrip identiteit is in het beleidsplan Kern&Koers 2 en in de notitie Visie, missie en indicatoren van de identiteit beschreven. De essentie daarvan is dat een mens pas volledig mens wordt of kan zijn in relatie tot de ander (of de Ander). Onze katholieke identiteit willen wij op een open manier vormgeven, waarbij elke school in samenspraak met de ouders een eigen invulling van de levensbeschouwelijke en spirituele identiteit ontwikkelt. De scholen van Het Sticht zijn voor alle kinderen toegankelijk, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Kinderen en ouders voelen zich thuis, voelen zich welkom in de leef- en werkgemeenschappen die onze scholen vormen. We verwachten van de ouders en kinderen dat ze deelnemen aan de activiteiten en vieringen. De vieringen en rituelen worden in ere gehouden als herkenbare uitingen van onze identiteit.
Identiteit gaat veel verder dan de viering van feesten en rituelen en het onderhouden van tradities; onze identiteit maakt onderdeel uit van ons "zijn" en kenmerkt zich door:
  • een open houding naar onze medemensen;
  • respect voor andersdenkenden;
  • saamhorigheidsgevoel;
  • in onze scholen zijn alle gezindten welkom; het vreedzaam naast elkaar leven brengen wij in de dagelijkse praktijk en ondersteunen wij door specifieke aandacht voor de verschillende levensinstellingen;
  • praktische hulpverleningsprojecten; minimaal één keer per jaar wordt op elke school een liefdadigheidsactie gehouden.

[1] De Windroos heeft haar eigen invulling aan het hier genoemde begrip identiteit gegeven.