Jenaplanschool Montini

Adres:
de Oude Werf 5 b
Postcode/Plaats:
3741 CS Baarn
Telefoonnummer:
035 5426212


Waar staat de Montinischool voor?
De Montinischool staat voor de missie en kernwaarden, die alle Stichtscholen met elkaar delen:
Samen scholen, samen leven
Bij Samen scholen, samen leven horen de volgende Sticht-kernwaarden:
Saamhorig
Bewust
Professioneel
(zie https://hetsticht.nl/De-missie-en-visie-van-Het-Sticht )

Het motto van de Montinischool: "Je wordt mens in relatie met jezelf, de ander en de wereld om je heen" sluit naadloos aan bij de missie en visie van Het Sticht als geheel.
Ons motto is zichtbaar in:
Samen spelen, samen vieren en leren van en met elkaar.
Benutten van ieders talent: kinderen, groepsleiders, studenten en alle andere professionals in de school.
Respect voor elkaar
Creativiteit

En natuurlijk……….. goed onderwijs!


De schoolkenmerken:
De Montinischool is een door de Nederlandse Jenaplan Vereniging erkende Jenaplanschool. Het Jenaplan wordt vormgegeven vanuit een specifieke visie op onderwijs aan kinderen. De kern hierbij is, dat kinderen zich ontwikkelen door: zichzelf te leren kennen, door hun relaties met anderen en door hun ontmoeting met de wereld om hen heen. De Montinischool wil kinderen begeleiden in hun kennismaking met en de oriŽntatie op de wereld. Het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, taal en rekenen, evenals kunstzinnige vorming, wereldoriŽntatie en bewegingsonderwijs zijn de basis van het onderwijs op de Montinischool. Door te werken met een ritmisch en evenwichtig weekplan draagt de school bij aan de totale ontwikkeling van elk kind.
Binnen het Jenplanonderwijs zijn we van mening dat de school niet alleen de opdracht heeft om kinderen stap voor stap vaardigheden aan te leren, maar dat er in de basisschoolleeftijd op een natuurlijke manier een basis gelegd kan worden voor een gezonde emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling. Daarnaast is de Montinischool er van overtuigd dat de kinderen in een veilige en gezellige omgeving tot betere schoolprestaties komen.
De Montinischool wil kinderen uitdagen en motiveren om meelevend, creatief, kritisch, zingevend en elkaar inspirerend actief te zijn. Deze school wil kinderen met hoofd, hart, handen en plezier leren leren en daarbij uitdagen om in de breedste zin prestaties te leveren welke zichtbaar worden in concrete opbrengsten. De kinderen op de Montinischool kunnen aan het einde van hun schoolperiode zeggen: 'De opbrengst………. dat ben ik'.Stamgroepen
Op de Montinischool werken de kinderen in stamgroepen. Dit zijn groepen met kinderen van verschillende leeftijd, ervaring, rijping, talent en prestaties, die met elkaar samen leven en werken. De Montinischool kent onderbouw- (groep 1-2-3), middenbouw- (groep 4-5-6) en bovenbouwgroepen (groep 6-7-8). Ieder kind blijft een aantal jaren in dezelfde groep bij dezelfde groepsleidster. De Montinischool vindt dat voor een continue ontwikkeling van groot belang. Ieder kind ervaart hoe het is om jongste- middelste of oudste te zijn in een groep. Een groot deel van de dag leeft en leert een kind in de stamgroep. Elke dag zijn er speel- en werkmomenten waarin een kind in alle rust zelfstandig of samen met anderen bezig is met een breed scala van speel- en werkactiviteiten.

Het weekplan:
Gesprek, spel, werk en viering zijn de vier basisactiviteiten, die kenmerkend zijn voor het Jenaplanonderwijs. Zij vormen de basis voor de brede ontwikkeling van elk kind in relatie met zichzelf, de ander en de wereld om hem heen. Deze vier hoofdactiviteiten wisselen elkaar af in het weekplan. Doordat dit in een evenwichtig ritme gebeurt, staan 'gesprek', 'werk', 'spel' en 'viering' borg voor een zo natuurlijk mogelijk schoolleven. Er ontstaat zo een levendige school, die de kinderen de nodige variatie en ontwikkelingskansen biedt.

Zorg voor de kinderen
Op de Montinischool hanteert het team een werkwijze om de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten te houden. Alle kinderen worden een paar keer per jaar getoetst of geobserveerd. De gegevens uit de toetsen en observaties worden besproken en als het nodig is biedt de groepsleidster extra aandacht aan desbetreffende kinderen.
In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen en buiten de groep. Al vele jaren zijn kinderen met zeer uiteenlopende onderwijsbehoeften begeleid en doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. De Montinischool heeft een sterk pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen elkaar accepteren, samenwerken en leren binnen de school als leef- en werkgemeenschap.

Identiteit
De Montinischool is een katholieke Jenaplanschool. Dat merk je als ouder en als kind aan de manier waarop we respectvol met elkaar omgaan en aan de aandacht die we besteden aan de waarden en normen. Dit is tevens zichtbaar in de vieringen op de school, waarin de school met verhalen en rituelen betekenis geeft aan de Christelijke feesten. Jenaplan en de katholieke grondslag 'raken elkaar' in het betekenis gevend en zin-zoekend onderwijs.

Welkom
Wanneer u zich aangesproken voelt door het Jenaplanonderwijs op de Montinischool, dan wil de school daar graag meer over vertellen. U kunt dat goed combineren met een bezoek aan de school. De directie maakt graag een afspraak met u.